Aktuality

Učiaci balíček deťom PPV 5-6 ročným

Učiaci balíček deťom plniace povinné predprimárne vzdelávanie

Vážení rodičia

Informujeme Vás o nasledovnom

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 

 

V rámci skvalitnenia výchovno -  vzdelávacej práce

riaditeľka školy rozhodla a zabezpečila deťom  nasledovné:

 

A šikovné p. učiteľky vám úlohy a zadania budú posielať emailom v 

 prípade zatvorenia škôl a pod. tieto deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

budú mať dištančné vzdelávanie a preto sme pristúpili k pomoci deťom a vám v domácom prostredí:

Všetky DETI  PPV   oboch škôl 

DOSTANÚ

UČIACI  DIŠTANČNÝ BALÍČEK

DOMOV .

 

Balíček obsahuje a je ZADARMO : pracovné listy a výtvarný materiál 

 

SADU pracovných zošitov  

Temperové farby, Farebný papier ,

Lepidlo, Farbičky . 

Pracovné zošity -  Malú sadu - domov.

Jazýček a matematika -  sada ostáva deťom na triedach s ktorou budú deti pracovať

 

 

Pracovné zošity sú určené pre pre 5 – 6 ročné deti PPV .

 

Pracovným zošitom budú plniť rôzne úlohy a zadania, precvičovať jazýček, objavovať matematické operácie, budú si rozvíjať grafomotoriku a mať predstavu o daných javoch, predmetoch a situáciách. U detí vzdudia záujem k bádaniu, pokusom a jednoduchým porovnávaniam.

Edukačný pracovný zošit rozvíja jemnú motoriku, v ktorej si dieťa osvojuje jednoduché grafomotorické prvky a zároveň dieťa motivuje k písanej kultúre reči. Napomáha dieťaťu plynulú adaptáciu na školské prostredie.

Úlohou je na jednotlivých pracovných listoch precvičovať základné prvky písania a ich spájanie. Dieťa prejde postupne od bodu k čiarke, kruhu, slučke. Dôležitým pracovným prvkom je vyfarbovanie pracovného listu, kde dieťa rozvíja hrubú a jemnú grafomotoriku a estetické vnímanie. Prípravné cvičenia podporujú rôzne oblasti detského vývoja, ktoré sú dôležité pre pozitívny vývoj písania.

A iné...

Veríme, že Vás táto ponuka  potešila a poteší aj všetky deti.

Balíčky budú dostupne od 12.9.2022 u triednych učiteliek .

P. učiteľky prípravných tried si ale nadobudnuté poznatky budú priebežne kontrolovať.

Lebo v prípade dištančného vzdelávania Vám zadajú úlohy : 

Úlohy sa posielajú na email rodičov .

 

Preto prosím tieto zošity a pomôcky majte pripravené v prípade dištančného vzdelávania.  

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku