Aktuality

Voľby do RADY ŠKOLY

 

OZNAM  - Voľby do Rady školy 

 

Vážení rodičia,

 

V zmysle § 24 ods. (16) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky.

 

Rada školy a mestská školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí  z pohľadu školskej problematiky.

Záväzný pokyn  mesta Košice k počtu členov rady školy, školského zariadenia je 11 členov.

 

Z dôvodu skončenia  funkčného obdobia  rady školy  a na základe Výzvy na voľbu členov rád škôl a školských zariadení pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa  dňa 29.09. 2020 uskutočnia voľby Rady školy pri MŠ BUDAPEŠTIANSKA 1, Košice za zástupcu rodičov (zákonných zástupcov)  nasledovným spôsobom:

 

1. V termíne najneskôr do 25.09. 2020  do 08.00 hod. zákonný zástupca dieťaťa  písomne oznámi svoju kandidatúru na člena rady školy MŠ Budapeštianska 1, Košice za  zástupcu rodičov detí, triednej učiteľke materskej školy. ( od 21.9 majú talčivá triedne učiteľky pripravené - budú Vám ich popoludní odovzdávať, ktorí prejavíte záujem o kandidatúru do volieb RŚ.)

 

2. Dňa 29. 09. 2020 (utorok), v čase  konania volieb dostane každý zákonný zástupca dieťaťa ( jeden zákonný zástupca za 1 dieťa – ak sú v materskej škole súrodenci, tak hlasuje len jeden zákonný zástupca za jedno dieťa – teda 1 hlas) hlasovací lístok s menami kandidátov.

 

3. V hlasovacom lístku označí maximálne 4  zákonných zástupcov detí a hlasovací lístok vloží do pripravenej uzavretej hlasovacej schránky.

 

4. Po vykonaní volieb volebná komisia v zložení pedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov detí zráta odovzdané hlasovacie lístky a hlasy na platných hlasovacích lístkoch.

 

Do rady školy sú  zvolení 4  zákonní zástupcovia,  ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

 

Volebná komisiu , ktorá dohliadne na regulérnosť a správnosť priebehu volieb všetkých úsekov :

1. pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci a rodičov:

       Rečová Viktória, 

      Bc. Sokolová – Lukáčová Petra ,

      Mgr. Semáčová Dominika .

      Tatiana Weissová

 

Riaditeľstvo MŚ Budapeštianska 1 týmto ďakuje všetkým členom Rady školy, ktorí pôsobili v Rade školy za ich členstvo, za prínos pre školu .

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku