Aktuality

Kto učí deti, ten sa vzdeláva..

 

Vzdelávanie učiteľov 1.polrok 2018


Na deťoch nám záleží....., kto ich učí,

ako implementovať obsah vzdelávaní do vzdelávacieho procesu,

do plánu aktivít školy ...

preto sú naše učiteľky vedením školy podporované, aby sa zúčastňovali školení, seminárov, konferencií za účelom stimulovať a rozvíjať teoretické ako aj praktické kompetencie.

 

1. SPV región Žilina, usporiadalo slávnostnú konferenciu regionálnej výchovy materských škôl - 15. výročie Kolovrátok - MOŽNOSTI APLIKOVANIA OBSAHOVÝCH CELKOV REGIONÁLNEJ VÝCHOVY V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ, ktorý sa konal 15. marca 2018 v Žiline.
zúčastnila sa : p.riad. Mgr. Iveta Strukanová 

Ciele konferencie
Prezentovať spektrum obsahových celkov regionálnej výchovy pre edukačnú prax v materských školách.
Identifikovať alternatívy ich aplikovania v predprimárnom vzdelávaní.
Poukázať na možnosti ich pozitívneho vplyvu na rozvoj osobnosti dieťaťa v predškolskom veku.

 

2. NA 24. SNEM SPOLOČNOSTI PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU A CELOSLOVENSKÚ ODBORNÚ KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU POD NÁZVOM HISTÓRIA A UMENIE V ŽIVOTE DIEŤAŤA v Banskej Štiavnici 12. a 13. apríla 2018 
zúčastnia sa : p.uč. Lajošová, Cmorová

V minulosti je možné nájsť múdrosť, preto uchovávať hmotné a duchovné dedičstvo, príťažlivo a veku primerane ho sprostredkovať tým najmenším je úlohou nás učiteliek materských škôl. Hlavným poslaním konferencie je vytvoriť priestor na odbornú diskusiu k tejto téme, poskytnúť priestor na zamyslenie, ako história a umenie vplýva na rozvoj osobnosti dieťaťa a v praktických ukážkach počas workshopov prezentovať možnosti využitia rôznorodých metód a stratégií, ktoré dokážu vhodne priblížiť hodnotu histórie a umenia regiónu a umenie samotné.
Ciele konferencie:
Inšpirovať učiteľov materských škôl ako využiť potenciál svojho regiónu v edukačnom procese, ako pomôcť dieťaťu dotknúť sa umenia a priblížiť mu čaro histórie.
Ukázať možnosti rozvíjať široké spektrum kompetencií dieťaťa rôznymi formami umenia (umenie nielen pre umenie a tvorivosť).
Zamerať sa na aktívne, kreatívne a flexibilné učenie a učenie sa.
Upriamiť pozornosť na rozvoj osobnosti dieťaťa a vplyv kultúry a umenia na jeho vytvárajúci sa systém hodnôt.


3. P. učiteľky Lajošová, Ondrejová, Cmorová, Kandráčová, Smolíková, Rečová v rámci kontinuálneho vzdelávania sa zúčastňujú a zbierajú si kredity  prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie SOFTIMEX Education,

„ Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní „

na škole máme interaktívne tabule, a tak vzdelávanie učiteliek bude prínosom pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti .

                                             Mgr. Iveta Strukanová 

                                             riaditeľka školy
 << Späť na predchádzajúcu stránku