Aktuality

Vzdelávanie našich učiteľov - spoločný CIEĽ

Informácie rodičom našich škôl .

 

Povinnosťou riaditeľa školy je dbať aj na Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a kariérny rast svojich učiteľov.

 

Na vzdelávaní nám na našich školách záleží, aby naši učitelia boli pripravení na vykonanie a postupnú realizáciu zmien :

 

 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Dodatok č. 2 ktorým sa mení a zosúlaďuje so znením školského zákona ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

SCHVÁLILO ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 8. 2022 pod číslom 2022/10933:4-A2140 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách s účinnosťou od 1. septembra 2022.

 

 

Na našich školách pracujú p. učiteľky,  ktoré sa na vyučovanie pripravujú každý deň v zmysle

Štátneho vzdelávacieho programu, a nášho školského vzdelávacieho programu ROK v MŠ

 

Výchova a vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje podľa vzdelávacích programov. Štátny vzdelávací program je prvým stupňom dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov.

Je najvyšším platným kurikulárnym dokumentom, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v materských školách na získanie kompetencií.
 

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledujúcich foriem denných činností:

• hry a činnosti podľa výberu detí,

• zdravotné cvičenie,

• vzdelávacia aktivita,

• pobyt vonku,

• činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok).

 

Všetky formy denných činností detí usmerňujú kvalifikované učiteľky pre predprimárne vzdelávanie.

Každá materská škola by v súčasnosti mala byť schopná v zmysle Dodatku 2 účinným od 1.9.2022– vydaným ministerstvom poskytovať podmienky pre inkluzívne vzdelávanie.

Takéto vzdelávanie napĺňa ideu rovnosti šancí pre všetkých, rovnosti prístupu ku vzdelávaniu a v konečnom dôsledku k zabezpečeniu sociálnej inklúzie.

V podmienkach predprimárneho vzdelávania v materských školách sa idea inklúzie dotýka najmä prístupu k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s cieľom prijať čo najväčší počet týchto detí do bežných škôl a tried. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú deti so zdravotným znevýhodnením, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj deti s nadaním. Tieto deti a ich rozvoj vyžadujú podporu, ktorá je náročnejšia a komplexnejšia v porovnaní s podporou poskytovanou deťom so štandardným vývinom. Materské školy musia byť pripravené takúto komplexnú podporu poskytnúť uvedomujúc si, že miera komplexnosti a jej modifikácie podpory a starostlivosti je závislá od špecifickej podoby výchovno-vzdelávacích potrieb konkrétnych detí.

Aby prostredie materskej školy bolo schopné poskytnúť inkluzívne vzdelávanie, treba brať do úvahy nasledovné všeobecne platné princípy inklúzie vo vzdelávaní, ktoré je potrebné zohľadniť aj pri tvorbe školského vzdelávacieho programu:

1. Vzdelávanie pre všetkých.

2. Univerzálne a rovnaké vzdelávacie ciele (na výstupe vzdelávania).

3.Diverzita a adaptabilita na úrovni presnej identifikácie a diferencovanosti vstupných podmienok a pokroku vo vzdelávaní.

4. Adaptácia procesu a postupu podmienkam lokálnej komunity a jej potrieb.

5. Presah školských aktivít na lokálne aktivity a ich integrácia do činnosti školy.

6. Intenzívny profesijný vývin podieľajúcich sa pedagogických zamestnancov.

 

Uvedené princípy sa konkretizujú tak, aby boli zabezpečené nasledovné kritériá inkluzívneho vzdelávania:

Spravodlivosť a rovnosť v poskytovaní výchovy a vzdelávania -

Všetky deti bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, etnickú, jazykovú alebo kultúrnu príslušnosť, ekonomické zázemie a zdravotné znevýhodnenie majú rovnaký prístup k vzdelávaniu. Všetky deti majú rovnaký nárok na tie isté podporné služby a rovnaký prístup.

 

 

POVINNOSTI školy v oblasti PRACOVNO – PRÁVNEJ a Legislatívno vzdelávacej :

aby sme SPOLOČNE DOSIAHLI CIEĽ :

 

 

1. VZDELÁVANIE - AKTUALIZAČNÉ 

Na základe uvedeného a v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch riaditeľka školy objednala a začne s realizáciou ako Garant povinného aktualizačného vzdelávania všetkých pedagógov na našich školách :

 

V šk. r. 2022/23 musí byť podľa § 90 d ods.12 obsah vzdelávania zameraný na zmeny kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu a v rozsahu 20  hodín.

Naši učitelia oboch škôl takto absolvujú aktualizačné vzdelávanie zamerané na inkluzívne vzdelávanie v podmienkach MŠ.

- kompletný program vzdelávania, potvrdenie o absolvovaní AV,  záverečný test, profil lektora, dotazníky k akt. vzdel. a samozrejme  oprávnenie (podľa zákona č. 138/2019 Z.z. §57 ods.4) vydané MŠVVaŠ SR. 

Vzdelávanie bude prebiehať formou - kombinované vzdel. (prezenčne - osobne a dištančne – z pohodlia domova), dištančné vzdel. (formou online videí, cez mobil). 

Aktualizačné vzdelávanie musí absolvovať každý pedagogický zamestnanec povinne v zmysle zákona 138/2019.

 

 

2. VZDELÁVANIE - zabezpečené je ŠKOLENIE NAŠICH UČITEĽOV a zamestnancov  – v oblasti GDPR

 

 

naša externá zodpovedná osoba firma CUBS za ochranu osobných údajov nás oslovila

s ponukou sprostredkovania bezplatného online školenia pre našich zamestnancov,

ktorí v rámci svojej pracovne náplne spracúvajú osobné údaje,tzn. sú oprávnenými osobami.

Cieľom školenia bude pripomenúť zamestnancom základné pravidlá pri spracovaní osobných údajov.

Vzhľadom na to, že naša externá firma CUBS zastáva rovnaký názor ako Úrad na ochranu osobných údajov, ktorým je potreba pravidelného preškoľovania zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov a nakoľko, ,
všetci zamestnanci absolvujú predmetné online školenie aj s nadväzujúcim testom, ktorý preverí nadobudnuté vedomosti jednotlivých zamestnancov, ktorí sa školenia zúčastnili.

Táto evidencia poslúži ako podklad pre prípadnú kontrolu z Úradu na ochranu osobných údajov, ktorá potvrdí pravidelné preškoľovanie zamestnancov (oprávnených osôb).

Po ukončení školenia obdržia zamestnanci - certifikát pre úspešných absolventov školenia.

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku