Aktuality

Zmena, pokyny a povinnosti

 

Vážení rodičia zverejňujeme Vám : 

ZMENA PRE MATERSKÉ ŠKOLY  ❗️

Tak ako bolo avizované, pribudlo na stránku ministerstva usmernenie k postupu materských a základných škôl dňa 27.10.2020 o 16.00

 

 

 

 

Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 27. 10. 2020 ( zverejnené 16.00 hod) https://www.minedu.sk/data/att/17731.pdf    ( celé znenie si viete vyhľadať a naštudovať .

 

 

1. Materské školy budú počas jesenných školských prázdnin, tak ako aj doposiaľ, v prevádzke v závislosti od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí, prednostne tých, ktorí sa aktívne zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov. Bod 1 Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 sa vzťahuje na všetky druhy škôl, okrem materských škôl. Zriaďovateľ materskej školy môže prevádzku materskej školy v čase jesenných školských prázdnin prerušiť v zmysle platnej legislatívy, ak zákonní zástupcovia neprejavia záujem o prevádzku materskej školy.

 

NAŠE POKYNY :

 

K bodu 1.

Prosíme rodičov, aby dnes 28.10 pri vstupe do šatne detí si najprv prečítali tieto oznamy, ktoré budú aj na výveskách – magnetické posuvné tabule pred každou šatňou.

Následne zazvoníte  p. učiteľke, ktorá Vám otvorí a dá preukazateľne podpísať tieto pokyny, zároveň  zistí či dňa 30.10.2020 a 2., 6. a 9.11.2020 vaše dieťa prinesiete do MŠ.

 

 

 

2. V čase riadnej prevádzky materskej školy môže riaditeľka/riaditeľ materskej školy požiadať zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy. Bez súhlasu zákonného zástupcu ale nie je možné obmedziť dochádzku žiadneho dieťaťa do materskej školy.

 

NAŠE POKYNY :

K bodu 2.

Prosíme rodičov o súčinnosť, nezamestnaní, RD - MD aby si vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii ponechali dieťa doma.

 

 

6. Pobyt v exteriéri detí materských škôl a žiakov 1. stupňa základných škôl sa počas tohto obdobia odporúča realizovať najmä na školských dvoroch, prípadne v extraviláne obce. v exteriéri sa odporúča v blízkosti budovy školy s dodržaním platných opatrení ÚVZ SR.

NAŠE POKYNY : 

K bodu 6.

 Pobyt našich detí sa vykonáva LEN na školských dvoroch v ZÓNACH.

 

 

 

NOVÉeeee !!! povinnosť rodičov !!!

 

7. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materská škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

 

!!!!!! TLAČIVO SI MUSÍTE PRIPRAVIŤ - vytlačiť SAMI, BEZ TOHTO TLAČIVA P, UČITEĽKA NEPREBERIE DIEŤA.

 

 

 

 

 

 

!!!!! NOVÉ POVINNOSTI pre všetkých zamestnancov oboch našich škôl :

 

 

9. Zamestnanci materských škôl a základných škôl predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

 

 

 

 

 

NASLEDOVNÉ POKYNY :

 

Ako vidíte a čítate

naši zamestnanci sa musia preukázať pri vstupe do MŠ 2.11.2020 CERTIFIKÁTOM o NEGATÍVNOM TESTE . ( zamestnávateľovi  – štatutár školy Mgr. Iveta Strukanová )

 

Celoplošné testovanie na SK prebieha cez sobotu 31.10- 1.11.2020  a nedeľu do 22.00  hod.

Uznesenie vlády SR č.678 z 22.10.2020 platí do 1.11.2020.

 

 

 

Vzhľadom ku situácii nevieme Vám dnešným oznamom potvrdiť či budú obe naše školy 2.11.2020 OTVORENÉ, nakoľko v prípade pozitívnych testov zamestnancov nebudeme  môcť  prevádzky škôl otvoriť.

 

Pokiaľ nebudete vidieť rozsvietené naše školy a brány budú zatvorené – bude to znamenať , že školy sú zavreté.

 

Ak budeme môcť otvoriť – budú budovy našich škôl rozsvietené a brány škôl budú otvorené – v tomto prípade môžete priniesť deti do MŠ ( podľa nahlásenia triednym učiteľom)

 

( budeme sa snažiť aj zverejniť informáciu na webovom sídle v nedeľu v noci 1.11.2020 )

 

 

 

 

 

Zverejňujeme Vám aj pokyn od zriaďovateľa zo  dňa 28.10.2020 :

Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ,

 

dňa 23. októbra 2020 bolo vydané rozhodnutie ministra č. 2020/17949:1-A1810, ktorým bol určený termín jesenných prázdnin v tomto roku pre všetky školy v dňoch 30.10.2020 a 2., 6. a 9.11.2020. V súlade s týmto rozhodnutím Vám oddelenie školstva zaslalo oznámenie o prerušení prevádzky materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v čase jesenných prázdnin.

Dňa 27. októbra 2020 vydalo MŠVVaŠ SR usmernenie k predmetnému rozhodnutiu, že jesenné prázdniny sa na materské školy nevzťahujú: https://www.minedu.sk/data/att/17731.pdf

 

Na základe uvedeného rozhodnutia a následného usmernenia ministerstva k jesenným prázdninám budú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v prevádzke na základe záujmu zákonných zástupcov. Oddelenie školstva MMK Vás žiada o zistenie záujmu rodičov o materskú školu počas jesenných prázdnin v uvedených dňoch. V prevádzke budú iba tie triedy, v ktorých budú prihlásené deti.

Prosím Vás o informáciu o počte tried a počte detí prihlásených počas týchto prázdnin

(vzor: počet tried 3, počet detí 20).

T: 30.10.2020

 

 

Vážení rodičia aj vedenie školy Vám týmto ďakuje v mene všetkých zamestnancov školy o ústretovosť k vydaným opatreniam.

 

 Snažíme sa situáciu riešiť a reagujeme včas na vydané každodenné zmeny, ktoré sa menia a ovplyvňujú chod oboch škôl.

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku