Aktuality

Aktualizačné vzdelávanie

  Riaditeľka školy v zmysle zákona 138/2019 Z.z - Povinnosť zverejnenia 

 

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

poskytovateľ vzdelávania Materská škola Budapeštianska 1

 zverejňuje  na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

 

 

 

Aktualizačné vzdelávanie

Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci

- udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti,

- získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo

- získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

Program aktualizačného vzdelávania § 57  školský rok 2021/2022

Poskytovateľ programu : Materská škola Budapeštianska 1

IČO : 35559420

Názov programu : Hudobná jeseň  

Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

Forma  vzdelávania: prezenčná, dištančná

Hlavný cieľ: ciele a obsah vzdelávania (§ 5 vyhlášky č.361/2019 Z. z. )

Rozsah vzdelávania : 11 hodín

Forma vzdelávania : dištančná, prezenčná

Hlavný cieľ programu: rozšíriť, rozvíjať a prehĺbiť teoretické vedomosti :

o inovatívne postupy v hudobnej pedagogike s cieľom rozvíjať osobnosť dieťaťa

praktické zručnosti a odborné kompetencie pedagógov o inovatívne postupy pri rozvíjaní elementárnych hudobno-pohybových schopností a nadobúdaní hudobno-pohybových zručností a návykov detí v oblasti HV.

Špecifické ciele:

osvojiť si hudobno-pohybové metódy a formy práce, ktoré stimulujú u detí ako aj schopnosti potrebné na učenie sa  detí (zrakové a sluchové vnímanie, priestorovú orientáciu, vnímanie vlastného tela atď.).

osvojené hudobno-pohybové metódy a formy uplatňovať vo VVČ oblasti  s deťmi

Čiastkové ciele programu vzdelávania:

aplikovať hudobno-pohybové aktivity do výchovno-vzdelávacieho procesu

osvojiť si metódy a formy práce, ktoré vedú deti k získaniu schopnosti vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje prostredníctvom hudobných a umeleckých činností.

získať vedomosti a zručnosti absolventa vzdelávania komunikovať hudobnými prostriedkami,

aplikovať hudobno-pohybové hry do výchovno-vzdelávacieho procesu.

získať poznatky o význame hudobno-pohybových aktivít na zlepšovanie priestorovej orientácie

PERSONÁLNE A LEKTORSKÉ ZABEZPEČENIE:

Vzdelávanie zabezpečuje riaditeľka školy Mgr. Iveta Strukanová

MATERIÁLNE, TECHNICKÉ A INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE VZDELÁVANIA:

Vzdelávanie sa realizuje dištančnou formou  a prezenčnou formou.

Učebné zdroje – študijné materiály sú spracované a poskytnuté lektorom vzdelávania.

Učebné zdroje sú vytvorené účastníkmi vzdelávania – výroba UP k Hudobnej výchove.

PODMIENKY UKONČENIA VZDELÁVANIA:

Účasť na celom vzdelávaní v dištančnej forme aj prezenčnej forme.

Po ukončení aktualizačného vzdelávania pedagógovia dotazníkom hodnotenia a autoevalváciu , ale aj slovne hodnotili prínos aktualizačného vzdelávania.

HODNOTENIE USKUTOČNENÉHO VZDELÁVANIA

každá p. učiteľka vyhodnotila slovne ako aj dotazníkmi 

do tabuľky pri jednotlivých oblastiach hodnotenia označili  krížikom ten stĺpec, ktorý vystihoval  mieru súhlasu so vzdelávaním podľa škály pre hodnotenie:

5 - úplne súhlasím                              

4 - súhlasím

3 - nedokážem plne zhodnotiť

2 - nesúhlasím

1 - úplne nesúhlasím

 

Vzdelávanie splnilo moje očakávania           20

Na vzdelávaní som sa cítil dobre                  20

Program splnil to, čo bolo sľúbené               20

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času     20

Lektor/i bol/i veľmi dobre pripravený/í.                     20

Boli poučné príklady z praxe                                    20

Mali sme k dispozícii podporné materiály                20

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi        20

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej praxi    20

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe 20

 

ZÍSKANÉ PROFESIJNE KOMPETENCIE :

1 . V oblasti : Výchovno- vzdelávacia činnosť

Organizovať a zabezpečovať VVČ s dôrazom na plnenie učebných úloh, podporovať a koordinovať a riadiť edukačné činnosti detí.

Poskytnúť deťom spätnú väzbu, priebežne kontrolovať či rozumejú pokynom, požiadavkám, diskusiám, návrhom

Vyberať a využívať učebné zdroje, didaktické pomôcky, digitálne technológie, a prispôsobovať ich výber rozvojovej úrovni a učebným možnostiam detí.

2. V oblasti profesijného rozvoja

Využívať reflexiu ostatných pedagogických zamestnancov pri vlastnom odbornom a profesijnom rozvoji

Poznať poslanie, zameranie a ciele školy ŠkVP

Vystupovať ako facilitátor učenia sa detí.

Stotožniť sa s nevyhnutnosťou celoživotne sa vzdelávať a svoje poznatky prenášať do    praktickej činnosti – IMZ, otvorené hodiny na skvalitnenie práce a indetifikovanie sa s profesiou učiteľa

3. V oblasti Dieťa

Poznať biologické a sociálno-psychologické aspekty vývinu detí predškolského veku

Akceptovať individualitu každého dieťaťa bez predsudkov

Poznať a identifikovať učebné štýly a individuálne výchovno-vzdelávacie potreby detí s ohľadom na schopnosti, možnosti, rešpektovať rôzne spôsoby učenia sa detí.

Interpretovať výsledky pedagogickej VVČ a vyvodiť závery pre VVČ.

Hlavným cieľom bol naplnený a prínosom bola spontánna aktivita každej učiteľky, ktorá svojim prístupom u detí rozvíja predovšetkým hravosť, postupnosť, od jednoduchého k zložitejšiemu, orientácia na úspech a ZÁŽITOK. Veď hudba je proces, v ktorom si každý môže nájsť vlastný spôsob vyjadrovania sa a pre každého poskytuje práve to, čo potrebuje jeho osobnosť. Prostredníctvom hudobného umenia a hudobno-pohybových činností vytvára učiteľka  priaznivú emocionálnu a sociálnu klímu, vhodnú pre rozvoj hudobných schopností a personálnych zručností detí

 

Overenie nadobudnutých poznatkov – praktické  - otvorené hodiny na školskom dvore na TÉMU  - Šarkan letí - hudobno pohybové, dramatické stvárňovanie. Využitie rytmických nástrojov – Orffov inštrumentál, využitie vlastnoručne vyrobených hudobných nástrojov, využitie farebných padákov, využitie UP – Kvetinkovo .

zdroj - Nomiland - orffove nástroje pre deti

 

 

Príslušná legislatíva:

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                

Vyhláška č. 361/2019 Z. z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vzdelávaní v profesijnom rozvoji                                      

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku