Aktuality

Aktuálne informácie pre všetkých

 

Informácia rodičom

Váž. rodičia informujeme Vás

o aktuálnom dianí

na oboch školách :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAPOJENIE SA DO GRANTOVÉHO PROJEKTU

 

V mesiaci JÚN – vyhlásilo mesto Košice – FOND ZDRAVIA možnosť zapojiť sa do grantového projektu 2021 na získanie finančných prostriedkov pre obe školy do výšky 1500 €.

Riaditeľka školy spracovala a vypracovala všetky požadované podklady ku Grantovému projektu a uchádzame sa o možnosť získania finančných prostriedkov na nákup učebných pomôcok pre deti – Náš predložený projekt na TÉMU – EKO Alarm bol predložený dňa 24.6.2021.

Projekt začneme plniť od Septembra 2021 so všetkými deťmi po oboznámení sa celého kolektívu s konkrétnymi úlohami k plneniu. 

 

 

 

 

2. REPREZENTÁCIE DETÍ V JÚLI

 

Službukonajúce p. učiteľky pri deťoch na oboch školách od 14.7.2021 so všetkými deťmi začnú každý deň vonku na školskom dvore nacvičovať program k OTVÁRANIU ŽIHADIELKA

deti budú nacvičovať tanec – s ktorým nás pôjdu reprezentovať v našich zakúpených kostýmčekoch.

Tešíme sa na Žihadielko ...

 

 

 

 

 

P. učiteľky Bobáková a Bc. Plachetková a Bodnárová nacvičujú s deťmi kultúrny program s ktorým

 

 

pôjdu deti vystupovať a privítajú naše najmenšie bábätká

MČ – sídlisko Ťahanovce nás pozvalo na podujatie, ktoré sa uskutoční 29.7.2021 v dvoch časoch :

9.30 – pôjdu deti z EP Viedenská 34

11.00 – pôjdu deti z Budapeštianska 1

 

 

 

3. NA ŠKOLE PRIBUDLO a ZABEZPEČUJE SA :

1. Pre deti sme nakúpili z rozpočtu školy - Učebné pomôcky – kostýmčeky povolaní, rozlišovacie farebné vesty pre všetky triedy k športovaniu a vystúpenia. Informačné panely – jedálny lístok – hrniec A krásne divadelné opony – scény k pozadiam k tematickému foteniu detí. Zakúpili sa knihy pre deti na Viedenskú 34 pre budúcich prípravkárov.

2. Na školách toho času sa vykonávajú čistiace a sanitačné práce v triedach, ktoré sú mimo prevádzky.

3. Obe školské jedálne budú vymaľované v mesiaci august, aby splnili hygienický pokyn  - vyhlášky RÚVZ.

4. Paplóny a vankúše antialergické sa odviezli do čistiarne, toho času ich čistia, dezinfikujú a budú pripravené pre deti k septembru 2021.

5. V triedach sme všetky detské koberce rozprávkové dali odviesť z MŠ,  tiež ich čistia a dezinfikujú, aby boli pripravené pre deti v septembri 2021.

6. Namontovali sme detské zásobníky a zakúpili sa koše pod zásobníky.

7. V školskej jedálni oboch škôl sa zabezpečujú každoročné revízie gastrotechniky, ako aj prebehla kalibrácia váh a závaží.

8. Všetci zamestnanci majú zakúpené pracovné oblečenie aj pracovnú obuv k novému školskému roku.

9. Zabezpečili sa spätné klapky do miešacích batérií detí na zabezpečenie prívodu správnej regulácie vody.

10. Na MŠ Budapeštianska 1 sa začali rekonštrukčné práce s obnovou sanitačného zariadenia 1.triedy – kúpelňa detí a príslušenstvo.

11. Od 13.7.2021 sa začnú práce s novým asfaltom na školskom dvore, ktorý máme  spoločný s Budapeštianska 3 – zabezpečuje zriaďovateľ.

V prípade potreby zabezpečovania prác Vás budeme informovať – odkiaľ donesiete deti do budovy MŠ. Organizačné pokyny dostanú všetky službukonajúce učiteľky.

 

4. INFORMÁCIA OD ZRIAĎOVATEĽA MMK ZÁVÄZNÉ POKYNY PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV AKO AJ VSTUPUJÚCE OSOBY DO MŠ. :

Dobrý deň,

v súvislosti s dodržiavaním hygienických a epidemiologických opatrení Vám oddelenie školstva MMK odporúča:

- skontrolovať všetky potrebné písomnosti - čestné vyhlásenia zákonných zástupcov (iných osôb vstupujúcich do MŠ), lekárske potvrdenia, informácie o podmienkach vstupu do MŠ pri vstupoch,

- potvrdenia, ktoré majú byť súčasťou spisov novoprijatých detí (lekár, očkovanie)

- odstupy medzi ležadlami,

- zabezpečenie pitného režimu deťom (aj na školskom dvore),

- ranný filter,

- záznamy k údržbe pieskoviska,

- upratovanie a dezinfekcia priestorov MŠ,

- nosenie rúšok v MŠ !!!

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku