Aktuality

Info č.3 - Nástup detí a darček deťom

Info č.3 – Pokyny k  2.9.2021

Vážení rodičia

 

Poskytujeme vám  informáciu č.3 k nástupom detí 2.9.2021

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Podmienky vstupu do priestorov školy:

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 

Vstupujte do budovy s rúškom  a dezinfikujete si ruky.

 

 TLAČIVÁ K NÁSTUPU: 

všetky tlačivá obdržíte v MŠ, kvôli možným aktualizaciám ich nezverejňujeme.

 

Pripomíname :  

zatiaľ budete vypisovať pri vstupe tieto tlačivá

 pokiaľ nebude zmena - 

 

 

 

 

1 . „PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI“ DIEŤAŤA.

 

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič

 

 

Okrem písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti dieťaťa, podľa pokynov školského semafora str. 11 nezabudnite, že podľa § 24 ods. 8 v nadväznosti na ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  je naďalej potrebné, aby rodič predkladal 

 

2. VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

ako doposiaľ, t. z. pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa dlhšej ako 5 dní. (Školský semafor neruší právne záväzný predpis).

 

 

Ďalšie informácie  podľa pokynov zriaďovateľa MMK :

 

Z dôvodu dodržania skupinovej izolácie nebudú zberné triedy a prevádzka materských škôl bude zabezpečená tak, ako v uplynulom školskom roku.

PREVADZKA MŠ je od 2.9.2021 nasledovná:

MŠ je otvorená od 6.30 -16.30 hod – každá trieda.

Platí po celý rok :

O 7.50 sa MŠ uzatvára, pokiaľ budete ojedinele meškať musíte najprv kontaktovať vedúcu školskej jedálne, následne vás zapíše na odber stravy a dá vedieť do príslušnej triedy prihlásenie dieťaťa.

O 15.00 sa MŠ otvára.

 

2.9.2021 vás budú usmerňovať p. upratovačky aj poverené učiteľky pri vstupných bránach našich škôl.

 

1. Na každej triede sa povinne vykonáva ranný filter detí. ( 355/2007 Z. z)

2. Hromadné podujatia, akcie a stretnutia sa podľa školského semafóra neuskutočňujú.

3. P. učiteľky vás preto budú informovať na svojich triedach  – v šatni – hlavne v popoludňajšom čase      podrobnejšie 2.9.2021 o všetkých náležitostiach prevádzky škôl, tlačivách k zbere údajov atď.

4.  2.9.2021 budú na triede spoločne prítomné obe učiteľky od 6.30-16.30 hod.

5. p. učiteľky a zamestnanci oboch škôl budú na poradách a pracovných stretnutiach  riaditeľkou       školy informované o všetkých podrobnostiach k zabezpečeniu chodu škôl a k výchovno -    vzdelávaciemu procesu, k plánovaným aktivitám školy pre deti

6. Taktiež vás budú informovať na povinnosti súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním detí ( 5-6 ročných – dochádzka týchto detí, ospravedlňovanie  atď.-  Nové povinnosti rodičov .

 

Veríme, že aj tento školský rok spoločne zvládneme všetky úlohy a zabezpečíme pre vaše deti šťastné a radostné dni prežité v našich školách.

Ďakujeme za dôveru a vzájomnú spoluprácu.

 

Všetko pre deti bude pripravované s heslom :

„ KAŽDÝ Z NÁS SME JEDINEČNÝ, ALE SPOLU TVORÍME CELOK“

 

 

 

Preto kúsok prekvapenia pre detičky pri slávnostnom nástupe:

DARČEK všetkým deťom

 

Dňa 25.8.2021 si na pracovnom stretnutí

riaditeľka školy a riaditeľka pobočky

Prima banka na Budapeštianskej ul.

dohodli vyzdvihnutie

Darčekov

 a tak 2.9.2021 dostanú všetky detičky  

 

 

 

 

 

BALÍČEK PREKVAPENIA – od našej  PRIMA BANKY na sídlisku Ťahanovce.

Veľmi pekne  PRIMA BANKE  v mene všetkých našich detí ďakujem.

 

 

 

V tento deň sa  budú deti na svojich triedach zoznamovať s novými kamarátmi, oboznamovať sa budú s novými Up a pohrajú sa s hračkami, spoznajú priestory triedy a vytvoria si tiež pravidlá triedy.

Chystame pre nich aj mňam jedálny lístok - aby všetkým u nás chutilo. 

 

 

Aktuálnu verziu manuálu nájdete na webe : www.minedu.sk/skolsky-semafór - je účinná po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle ministerstva.

 

Prosím podrobne si preštudujte uvedený manuál - Školský semafór vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky

s povinnosťami školy, zamestnancov aj povinnosťami rodičov.

Zamestnanci školy sú oboznamovaní riaditeľkou školy vždy neodkladne aj s aktuálnymi vyhláškami. 

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku