Aktuality

Info - Dotácia - Strava povinnosti

Vážení rodičia informujeme Vás a zverejňujeme informáciu z MMK – ZMENY STRAVA – DOTÁCIA.

Zároveň vám dňa 6.7.2021 bude táto informácia  zaslaná  na vaše emailové adresy aj prílohou.

Štátna dotácia Stravné pre deti – prípravkárov tiež končí.

Od 1.9.2021 si budete hradiť stravné 1,45 € deň.

V prípade potreby kontaktujte vedúcu Školskej jedálne.

 

Dobrý deň pani riaditeľka, pán riaditeľ.

 

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu 544/2010 Z. z. o dotáciách od 1.8. 2021, žiadame o informovanie rodičov o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.

 

Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia  na stravu v sume 1,30 eur za deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činností a odobralo stravu sú:

Dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a rodina je v PHN (=pomoc v hmotnej núdzi) alebo ich príjem je najviac vo výške ŽM (=životné minimum). V týchto prípadoch sa rodič preukáže Potvrdením z ÚPSVaR. Za vyučovanie ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, kt. sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.

Každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, kde je najmenej 50% detí v HN

Doplnené o novú skupinu detí (ktoré už dovršili 6 rokov a ešte nedovršili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť a nemajú nárok ani na PHN a ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový nárok neuplatnil ).

 

Žiadame štatutárov upozorniť rodičov na informáciu, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o skutočnosti bezokladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia ( trestný čin podvodu podľa § 221 z.č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa  ako dotáciu na stravu. (Vzor čestného prehlásenia je v prílohe)

 

Zároveň upozorňujeme, aby rodičia deti z rodín v ŽM predložili Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR – Popradská 74, najneskôr do 10.8.2021.

 

S pozdravom

 

________________________________________________

Ing. Martina Markovičová

oddelenie školstva

referát ekonomických činností ŠaŠZ

Magistrát mesta Košice

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

 

e-mail : martina.markovicova@kosice.sk

tel.     :  +421556419916<< Späť na predchádzajúcu stránku