Aktuality

Info o zverejnení Tlačív a dokumentov

  

Váž. rodičia,  zamestnanci školy

Informujem Vás o zverejnení všetkých

TLAČÍV  k vypísaniu a predloženiu  

a nových DOKUMENTOV,

ktoré sú platné od 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

V SEKCII  TLAČIVÁ nájdete  aktualizované :

* môžete si vypísať a 

pri nástupe dieťaťa odovzdať 2.9.2021

na triedach p. učiteľky budú mať  tiež prichystané tieto tlačivá :

 

 

 

 

1. Potvrdenie o bezinfekčnosti  

2. Písomné vyhlásenie BEZPRÍZNAKOVOSŤ dieťaťa  

3. Oznámenie o výnimke z karantény

4. Čestné vyhlásenie pre zber údajov 352/2012  – pozor uvádzať trvalý pobyt – odovzdávame  zriaďovateľovi pre výpočet finančných prostriedkov

5. Čestné vyhlásenie STRAVA – kto si bude uplatňovať - toto osobne odovzdať vedúcej ŠJ do určeného termínu podľa oznamu z 29.8.2021

6. Splnomocnenie 

 

 

 

 

V SEKCIÁCH  pribudlo : 

Okienko pre učiteľov

Okienko pre rodičov

Informácia školský psychológ 

 

 

 

 

 

V SEKCII  OKIENKO PRE UČITEĽOV :

1.Sprievodca školským rokom 2021/2022

2.Zákon o pedagogických zamestnancoch

3.NOVÉ !! – Manuál Povinné predprimárne vzdelávanie – odporúčame pre rodičov detí ktoré si tento rok už 1x plnia povinné predprimárne vzdelávanie – dôležité pre všetkých rodičov detí

4.Pridáme aj prevádzkovo pedagogické pokyny nášho zriaďovateľa MMK 2021/2022

5.Štátny  vzdelávací  program a naše témy ŠkVP  – pre nových rodičov ( aké témy budeme s deťmi preberať

 

 

 

V SEKCII OKIENKO PRE RODIČOV :

1. Školský semafór  - platný dokument 2021/2022

2. Manuál školský semafór  - platný dokument 2021/2022

3. Adaptačný proces detí v materskej škole – pre novo nastupujúce deti a ich adaptácia v MŠ

4. Bude zverejnený aj zátvor našej MŠ – po prerokovaní a určení z MMK na 2021/2022

5. Zverejnená bude aj poradenská činnosť učiteliek 2021/2022

 

 

 

INFORMÁCIA ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG :

Informujeme našich nových rodičov, že na našej škole máme aj školského psychológa

Klientom školského psychológa je :

1.dieťa

2.jeho zákonný zástupca (rodič, náhradný rodič, opatrovník a pod.),

3.pedagogický, odborný, ale aj nepedagogický zamestnanec školy.

* viac v okienku ZAMERANIE ŠKOLY - školský psychológ 

Každodenná prítomnosť školského psychológa v škole nám dá veľkú výhodu v možnostiach diagnostiky skupinových vzťahov v triede.

Takáto diagnostika je nevyhnutná na podrobné poznanie klímy školskej triedy, ktorá má zásadný význam pre existenciu dieťaťa  v škole, ovplyvňuje spokojnosť detí.

Školský psychológ bude každý deň sledovať prácu učiteľov, proces adaptácie detí a učenia sa detí, bude koordinovať a hľadať riešenia na problémy detí, a bude pri každom probléme ktorý bude potrebné riešiť.

V mesiaci september začína a bude prítomná u detí do 3 rokov na Budapeštianskej - adaptačný proces nových detičiek.

P. psychologička bude mať aj svoju emailovú adresu, prostredníctvom ktorej bude  komunikovať s rodičmi.

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku