Aktuality

Info - Pracovné zošity deťom

Vážení rodičia informujeme vás,  že sme pre obe školy pre naše detičky získali

 

ZADARMO Pracovné zošity v rámci sponzorstva .

Všetky zošity podľa veku detí od 3-6 sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.

 

P. učiteľky si prerozdelia do každej triedy jednotlivé zošity, ktoré budú aktuálne pri práci budú využívať a následne v prípade potreby si budú niektoré zadania pracovných listov pripravovať pre všetky deti .

Spôsob využitia a práca s pracovným zošitom ( pracovným listom)  je plne v kompetencii príslušnej učiteľky v súlade s cieľom a obsahom výchovno vzdelávacej činnosti.

Na triedach budú mať všetky typy pracovných zošitov - listov k dispozícii všetky p. učiteľky

( určené pre deti od 3-6 rokov – výber a plnenie  úloh zvolí vždy p. učiteľka pre deti podľa VVČ.

 

NA ČO SÚ ZAMERANÉ ?

 

 

HRAVÉ KRESLENIE

Úlohy zamerané k osvojovaniu si základov grafomotorickej spôsobilosti dieťaťa.Na nácvik bodu zvislých krátkych čiar, zvislých dlhých čiar, špirály, oválu, kruhu, vlnovky, dolný a horný oblúk, obrysového kreslenia.  a i.

HRAVÉ ROZPRÁVANIE

Úlohy zamerané k rozvíjaniu základných kompetencií dieťaťa v oblasti komunikačných a sociálnych schopností. Prostredníctvom úloh deti spoznajú písmenká a hlásky, osvoja si význam slova , spoznajú funkcie písanej reči, formulujú gramaticky správne jednoduché vety a súvetia, oboznámia sa s homonymami a antonymami, osvoja si spisovnú podobu slovenského jazyka. a.i

HRAVÉ POZNÁVANIE

Úlohy sa zameriavajú na všeobecný rozhľad u detí. Prostredníctvom úloh sa deti dozvedia o ročných obdobiach a ich charakteristických znakoch, získajú informácie o rodine a svojej vlasti, naučia sa orientovať vo svojom okolí a v čase, oboznámia sa so sviatkami a tradíciami, spoznajú svoje telo, získajú poznatky o význame pohybu a zdravej výživy pre zdravie, naučia sa triediť odpad a recyklovať. Všetko doplnené básničkami ktoré korešpondujú s témou a úlohami. a.i

 

 

 

HRAVÉ POČÍTANIE

Úlohy ktoré vedú k osvojovaniu si základov matematiky, poznatkov a zručností. Deti sa oboznámia s jednotlivými geometrickými tvarmi, naučia sa počítať v číselnom odbore do 10, osvoja si pojmy viac, menej, rovnako, rozhodnú o správnosti tvrdení, orientujú sa na ploche. a.i

HRAVÉ OBJAVOVANIE

Deti získajú a upevnia si základné poznatky z oblasti prírody ( rastliny a živočíchy, ročné obdobia ), spoločnosti ( ľudia v blízkom i širšom okolí, dopravná výchova), umenie a kultúra ( výtvarné činnosti, hudba a hudobné nástroje ), matematiky ( čísla a vzťahy, logika ). a.i

 

POĎAKOVANIE

Riaditeľstvo MŠ týmto ďakuje za sprostredkovanie SPONZORSKÉHO DARU (suma pracovných zošitov pre školu 627,20 €) pre naše detičky .

Spoločnosti  - Hravej škôlke  www.hravaskolka.sk

 

 

Všetky detičky spoločne  pod vedením  p. učiteliek  úlohy z darovaných pracovných zošitov zvládnu a spracujú na 1 s *.

 

A na prácu pri plnení VVČ oblastí bude dohliadať aj naša p. psychologička Mgr. Bibiana Gondek – naša Bibka, ktorá pozorovaním bude nápomocná pri riešení prípadných ťažkostí  deti ( správny úchop, vývinové úrovne detí ....a. i podľa pracovnej náplne, úloh.

Od 1.10.2021 p. psychologička Bibka bude prítomná v ďalšej triede 4. trieda MŠ Budapeštianska1

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku