Aktuality

Info rodičom - ospravedlnenie detí Rozhodnutie ministra

Vážení rodičia informujeme Vás o rozhodnutí ministra školstva zo dňa 18.10.2021

 

 

 

ROZHODNUTIE

             

 

 

Bratislava 15. októbra 2021

Číslo: 2021/18439:2-A1810

 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 sa s účinnosťou od 18. októbra 2021 mení takto:

 

Bod 6 znie:

„6. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

 

a/ sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

b/ sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

c/ nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“.

 

Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.

 

Odôvodnenie:

 

V súvislosti s epidemickou situáciou a sezónnymi ochoreniami sa mení aj situácia v ambulanciách ošetrujúcich lekárov. Cieľom navrhovanej zmeny je znižovanie počtu osôb v čakárňach a ambulanciách lekárov.

 

Za dochádzku do školy a zdravotný stav dieťaťa zodpovedá jeho zákonný zástupca.

V súvislosti s usmernením hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast počas pandémie a v rámci manažmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti deťom je vhodné, aby boli ošetrujúci lekári kontaktovaní prioritne vopred telefonicky alebo e-mailom.

V čase trvania pandémie nie je potrebné, aby ošetrujúci lekár schvaľoval každú zmenu v dochádzaní do školy prostredníctvom vydávania potvrdení, ktoré nesúvisia so samotným poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti a vydávanie potvrdení je v pôsobnosti ošetrujúceho lekára.

Ak má škola podozrenie zo zanedbávania zdravotnej starostlivosti o dieťa alebo žiaka, má možnosť kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Rozhodnutím sa predlžuje lehota

na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa,

 

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

 

Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

 

Ak ide o žiakov, táto lehota zostáva predĺžená na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní tak, ako bolo uvedené v rozhodnutí z 31. augusta 2021.

 

Branislav Gröhling

minister školstva, vedy, výskumu a športu

 

zverejnila :  Mgr. Iveta Strukanová - riaditeľka školy 

 

váž. rodičia v rámci spolupráce a uľahčenia nástupov detí pri jednotlivých zmenách vždy pre vás máme prichystané všetky aktuálne tlačivá, aby sme mali všetko legislatívne v poriadku pre účely kontrol.

- všetky deti majú na triedach pripravené zošity - tak ako od septembra 2021 budete naďalej u triednych učiteliek podpisovať ospravedlnenia detí a lekárske potvrdenia prosíme odovzdať triednym učiteľkám na príslušnej triede.

- vždy všetky aktuálne tlačivá na základe zmien vyhlášok - platné pri zmenách máme pre vás pripravené na triedach

- nové je tlačivo aj bezpríznakovosti  od 18.10.2021 ( platné od 12.10.2021 ale naše deti neboli v MŠ - máme pre vás pripravené 

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku