Aktuality

Oslava 7.ročníka Dňa MŠ s deťmi a pre deti

  

Vážení rodičia pripravujeme sa na každoročnú aktivitu detí 

oslavu 7. ročníka  dňa MŠ na Slovensku 

 

tento deň oslávime  TÉMOU :  

DEŇ ROZPRÁVKY a jednej farebnej triedy .

Termín: 4.11.2021

Každá trieda si pripraví spoločne s deťmi scénu, vyzdobia si interiér pomôckami, symbolmi z rozprávok. Lebo flexibilne vytvorené podnetné a bohaté prostredie je nezanedbateľným činiteľom pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa tvorivou dramatikou.

 

 

 

Cieľom bude : Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami (hudobne, dramaticky) pocity a dojmy z rozprávok, príbehov, divadla.

Špecifický cieľ: Vyjadriť charakter hudby, náladu a pocit hudobno-dramaticky, pohybom. Rozvíjané kompetencie: psychomotorické, komunikatívne, sociálne, kognitívne, osobnostné Organizačná forma: edukačná aktivita.

 

 

Na škole máme zakúpené celé sady kostýmov k jednotlivým rozprávkam, hudobný scenár,

Tri prasiatka, Červená čiapočka, Kozliatka, Medovníkový domček, O Repe a ďalšie.

P. učiteľky si pre svoje deti zvolia scenár a výber podľa náročnosti - svoju ROZPRÁVKU .

 

 

 

 

V tento slávnostný dníček plný zábavy, smiechu, súťaží, bude pripravený pre deti aj

slávnostný obed

morčacie prsia zapekané so syrom, ryža,

zeleninová obloha – paprika, paradajka, hlávkový šalát

a nebude nám chýbať aj kúsoček sladkého za odmenu  – Banány v čokoláde.

 

 

Prajeme deťom v tento slávnostný deň príjemný kultúrny zážitok.

 

Prosíme rodičov o súčinnosť :

ak vám vaše p. učiteľky povedia aké farebné oblečenie by potrebovali – tričká,

prosíme prispôsobte deťom oblečenie

podľa farby na tento deň.

Ďakujeme.

 

 

 

 

 

koordinátorky : každá trieda spoločne s p.učiteľkami 

správu 7. ročníka MŠ s fotodokumentáciu pripravia - p,uč. Cmorová, Mgr. Šotterová, Rečová 

 

 

História tvorivej dramatiky

Tvorivá dramatika vznikla v roku 1924 v rámci školských reformných hnutí.

Mimoriadny význam pre pedagogické chápanie divadla majú práce J. A. Komenského, ktorý odlíšil divadlo ako umelecký druh od školnej hry – pedagogického prostriedku a presadzoval uplatnenie dramatickej hry v školskej výučbe.

Vo svojom diele Škola na jevišti odporúča: „Učme sa všetkému cez príklady, pravidlá a praktické využitie, naučme sa všetko bezpečne, rýchle a príjemne.“

U nás na Slovensku sa do roku 1990 tvorivá dramatika využívala v rámci záujmových aktivít v dramatických krúžkoch. Postupne bola zaradená do učebných plánov odboru vychovávateľstvo na stredných pedagogických školách. V odbore učiteľstvo pre materské školy sa vyučuje predmet výchova dramatickým umením, ktorého súčasťou je aj bábkové divadlo.

 

Ciele tvorivej dramatiky

1. Rozvíjať a obohacovať obrazotvornosť, fantáziu, podporovať a uplatňovať intuíciu, všestranne pôsobiť na rozvoj tvorivosti.

2. Dať príležitosť na sebavyjadrenie prostredníctvom umenia.

3. Dať dieťaťu príležitosť na legitímny spôsob ventilovania citov.

4. Podporovať rozvíjanie medziľudských vzťahov, zlepšiť fungovanie a kvalitu vzťahov v skupine, snažiť sa o vytvorenie priaznivej sociálnej atmosféry.

5. Viesť k samostatnému mysleniu, ku kultivovanému vyjadrovaniu.

 

U detí predškolského veku, ak sa chceme zamerať na koncentráciu pozornosti, rozvoj tvorivosti, aktivity, je vhodné vychádzať z konverzácie zvukov s použitím Orffovho inštrumentária – bubienka, gongu, ozvučených drievok, zvončekov, triangla... Deti motivované zvukmi môžu jednotlivo, vo dvojiciach i v skupine napodobňovať vlak (pohyb, zvuk, brzdenie atď.). Podnetom pre vymyslenie scénky môže byť zvukový impulz. Rovnako postupujeme pri iných témach, napríklad les, zoologická záhrada a pod. Podľa zvukov hudobných nástrojov deti určujú postavy v príbehu, ktorý potom prehrávajú.

Zdroj : publikácia s ktorou naše p. učiteľky pracujú s deťmi - TVORIVÁ DRAMATIKA V MATERSKEJ ŠKOLE Katarína Majzlanová – Elena Pajdlhauserová

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku