Aktuality

Otvárame školy - 1.3.2021

Vážení rodičia , zamestnanci oboch škôl zverejňujeme Vám informáciu MMK

na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania  RÚVZ v Košiciach

a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva  č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MS a ZŠ

od 1.3.2021

 

obnovuje školské vyučovanie:

a) materských školách,

za podmienok uvedených v materiáli  „Návrat do škôl 2021“ a príslušných príloh.

 

Potrebné Tlačivá si pripravia všetky učiteľky pre deti a rodičov

NOVÉ Tlačivo 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, budete mať pripravené pri vstupoch.  

Tlačivo vyplníte a odovzdáte triednej učiteľke.

 

 

 

 

Pripomíname – možnosť TESTOVANIA podľa zverejnených informácií na ZŠ.

 

Pripomíname – povinnosť preukázania sa testom od 1.3.2021

Test budete predkladať -  doklad o negatívnom teste rodičov k nahliadnutiu nie staršom ako 7 dní.

 

 

 

Upozorňujeme rodičov na platnú vyhlášku 47 ÚVZ SR 

 

OZNAM O ZÁKAZE VSTUPU DO BUDOVY 

a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

z dôvodu ochrany života a zdravia

v období od 08.februára 2021 do 19.marca 2021

je zakázané všetkým osobám vstupovať do vonkajších a vnútorných priestorov školy s výnimkou osôb

 

 

 

v zmysle 47. VYHLÁŠKY ÚVZ SR , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov podľa §1ods.2

 (2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na: (výňatok)

 a) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

 b) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

d) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,

 e) osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

 f) osoby nad 65 rokov veku,

 g) dieťa do desiatich rokov veku,

h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

 i) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

j) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

k) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

l) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

m) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,

u) vstup dieťaťa materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia

(3) Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

(4) Predloženie dokladu podľa § 1 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. c), d), h) až m) potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa obdobnej prílohy vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystaveným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

(5) Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 1 ods. 4 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. h) až l) písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku