Aktuality

Vstup do MŠ od 13.9.2021 - použiť respirátor

 

Vážení rodičia a zamestnanci oboch škôl

 

Od 13.9.2021 sú Košice

podľa Covid automatu

 červený  okres,

preto platí nasledovné :

 

Vstup do vnútorných priestorov

MŠ LEN S POUŽITÍM RESPIRÁTORA .

 

Kontrolu vstupov do MŠ zabezpečia prevádzkové zamestnankyne.

Všetci zamestnanci oboch škôl používajú respirátor počas pracovnej doby .

 

VYHLÁŠKA 237 /2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1 Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa respirátorom rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu,1 ) alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.

2 ) § 2 Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

Riaditeľka školy

Mgr. Iveta Strukanová<< Späť na predchádzajúcu stránku