Aktuality

VYHRALI sme - Projekt Múdre hranie

  

Vážení rodičia a pedagógovia našich škôl oznamujeme vám výsledok ...

 

Viete o tom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo VÝZVU na rozvojový projekt ,

MÚDRE HRANIE ?

kde sa mohli prihlásiť všetky materské školy s vypracovaním PROJEKTU

o grant na podporu zlepšenia vybavenia MŠ

v oblasti

detských kníh a didaktických pomôcok.

Materská škola mohla získať max. 500 €, ak ju navštevuje menej ako 50 detí a max. 1 000 €, ak ju navštevuje 50 a viac detí.

 

 

 

 

 

 

MÁME DOBRÚ SPRÁVU A VEĽMI SA TEŠÍME.

NÁŠ PROJEKT BOL ÚSPEŠNÝ

A ZÍSKALI SME 1000 €.

 

 

 

 

A dňa 23.2.2021 sme sa našli medzi vyhodnotenými školami

Vyhodnotenie RP pre materské školy „Múdre hranie“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) predkladá zoznam podporených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie“.

Hodnotených bolo celkovo 2221 žiadostí. Finančné prostriedky vo výške 500 000 EUR boli rozdelené 706 žiadateľom.

Časť žiadostí nemohla byť podporená napriek dobrého projektu, a to najmä z týchto dôvodov:

obmedzené finančné zdroje v rámci rozvojového projektu,

nesplnenie niektorého z kritérií,  uvedených vo Výzve na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Múdre hranie“,

neoprávnenosť žiadateľa.

 

Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek je potrebné realizovať v termíne od 01. 03. 2021 do 31. 05. 2021.

 

 

 

ČO VŠETKO TEDA PRIBUDNE V NAŠEJ ŠKOLE ?

 

Za poskytnuté finančné prostriedky nakúpime pre MŠ didaktické pomôcky zamerané na rozvoj matematických predstáv, rozvoj matematickej gramotnosti, rozoznávanie farieb, tvarov, rozvíjanie pozorovacích schopností, jemnej motoriky, fantázie a predstavivosti.

Zároveň  zabezpečíme aj interaktívne hračky na rozvoj informatickej gramotnosti - Botley robot, ktoré budeme využívať vo všetkých vzdelávacích oblastiach.

Ďalej zakúpime aj BOOMWHACKERS Full Spectrum Set - hudobné valce, ide o moderný hudobný nástroj, ktorý unikátnym spôsobom učí vnímať rytmiku a melódiu naraz. Rozvíja tiež cit pre kooperáciu s ostatnými.

Zakúpime aj interaktívne knihy Kúzelné čítanie pre deti vo veku od 3 rokov spoločne aj s jednou elektronickou ceruzkou.

Súčasťou nákupu bude aj magnetická stavebnica TEGU, ktorá u detí rozvíja kreativitu, predstavivosť a jemnú motoriku. Za zvyšok financií chceme zakúpiť balančné pomôcky a motorické hry.

 

 

 

 

 

A veľa ďalších  nových učebných pomôcok , s ktorými budú detičky pracovať a plniť projekt , aby sme ho vedeli vyhodnotiť a zaslať do určeného termínu.

Materská škola vyhodnotí realizáciu projektu prostredníctvom online formulára na stránke ministerstva najneskôr do 30. 06. 2021. Ministerstvo následne zabezpečí informovanosť okresných úradov v sídle kraja o záverečnej správe, to znamená, že vyhodnotenie materská škola nezasiela na OÚ v sídle kraja.  

 

 

Ďakujeme p. učiteľkám za prípravu projektu

 

 

 

Mgr. Durkáčová, Mgr. Semáčová, Smolíková

Kandráčová, Weissová, Bc. Lukáčová Sokolová

 

Tak....... onedlho objednávať a čakať autá na dodanie TOVARU – NAŠICH NOVÝCH UČEBNÝCH POMÔCOK PRE DETIČKY

Detičky čakajú krásne aktivity pri plnení projektu.

 

 

Následne po nakúpení a zaobstaraní všetkých pomôcok sa bude projekt plniť a realizovať.

P.učiteľky vyhodnotia projekt

s fotodokumentáciou práce detí v činnostiach, o ktorej Vás budeme postupne informovať.

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová 

Riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku